ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort)
ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort)
ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort)
ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort)
ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort)
ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort)
ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort)

Removed from saved list

ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort)

200, Moo.1, Cho - Hae Rd, Tambon Cho- Hae, Mueang Phrae, Phrae, Phrae, Thailand, 54000 - See map

Conveniently situated in the Phrae part of Phrae, this property puts you close to attractions and interesting dining options.

Highlights

Front desk [24-hour]

Airport transfer

Free Wi-Fi in all rooms!

Daily housekeeping

Bar

Facilities

Airport transfer

Car park

Shuttle service

Free Wi-Fi in all rooms!

Front desk [24-hour]

Coffee shop

Bar

Laundry service

Your dates are popular among travelersUsers are booking a place in Phrae every 21 minutes on Agoda.com
7.1Very good

35 reviews

35 reviews

See map

7.7Very good

Location rating score

Very good location
Parking
FREE
Closest landmarks
Wat Phra That In Khaen Temple
2.4 km
Wat Phra That Chom Chaeng
4.3 km
Phrae Golf Course
4.4 km
Phrae Airport
4.4 km
Namthong Car Park
5.2 km
Value for money6.5
Location rating7.7

Rooms available at ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort)

One-Bedroom House
...
 • 1 king bed
Enter dates to see prices
Triple Room with Mountain View
...
 • 1 single bed and 1 king bed
Enter dates to see prices

Frequently asked questions

Does ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort) have bars on-site?

Experience your trip the ideal way with a drink in your hand at ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort)'s bar accessible right in front of your doorstep for when you need a sip or two.

Does ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort) provide airport transfer?

ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort) offers airport transfer service upon request! Additional charges may apply. To request, check the box on the booking form just before the payment page.

Does ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort) offer shuttle service for getting around?

For your convenience when traveling around the city, ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort) provides None right at your doorstep making it easy for you to get to places effortlessly.

Does ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort) offer dry cleaning services?

Yes! ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort) provides dry cleaning service that is accessible all throughout your stay, ensuring you're always looking your best in your favorite outfit. Please contact the property for more information.

How long do visitors normally stay at ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort)?

Verified past guests that have stayed at ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort) had an average nightly stay of 1 night at this property.

What do travelers like most about ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort)?

Verified guests that stayed at ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort) have given this property a rating of 8.182 for its excellent service as the primary highlight for their stay.

What is the typical rating that verified Couples' have given to ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort)?

Past couple travelers that have stayed at this property have given ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort) an average rating of 7.9. You can look up on more specific customer reviews, and comments by filtering for a specific type of verified guest travelers down in the review section.

What is the average rating that past Families with young children have given to ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort)?

Past families with young children that have stayed at this property have given ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort) an average rating of 6.9. You can look up more in depth customer evaluations and feedback by filtering for a specific type of verified travelers down in the review section.

What is the average rating that verified Group travelers have given to ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort)?

Verified group travelers that have stayed at this property have given ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort) an average rating of 7.5. You can check out more comprehensive customer assessments and responses by filtering for a specific type of verified travelers down in the review section.

What do local visitors think about ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort)?

Verified local visitors that have stayed at this property have given ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort) an average rating of 8.6. You can look up on more detailed customer evaluations, and remarks for this property down in the review section.

What time is check-in and check-out at ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort)?

Check-in is from 02:00 PM, and check-out is until 10:30 AM. You may inquire about early check-in or late check-out during booking, subject to availability. Guests checking in or out before or after the designated hours may be charged an additional fee.

More about ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort)

More about ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort)

Escape to Tranquility at ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort) in Phrae, Thailand

Nestled in the heart of Phrae, ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort) offers a serene and peaceful retreat for travelers seeking a break from the bustling city life. With its picturesque surroundings and impeccable service, this resort is the perfect destination for those looking to unwind and rejuvenate. Upon arrival at ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort), guests are greeted with warm smiles and a tranquil ambiance. The check-in process begins at 02:00 PM, allowing guests ample time to settle in and explore the resort's stunning grounds. The resort's check-out time is at 10:30 AM, ensuring a leisurely departure and allowing guests to savor their final moments in this idyllic paradise. Please note that ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort) has a child policy in place. While children are welcome to stay at the resort, there may be additional charges applicable. The resort's dedicated staff will be more than happy to assist in providing further information and arranging any necessary arrangements for families traveling with children. With its commitment to providing a tranquil and peaceful atmosphere, ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort) offers a range of amenities and services that cater to the needs of its guests. Whether it's a refreshing dip in the sparkling swimming pool, a soothing massage at the on-site spa, or a leisurely stroll through the lush gardens, there is something for everyone to enjoy. Escape the everyday and immerse yourself in the beauty of nature at ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort). Book your stay today and experience the ultimate relaxation in the heart of Phrae, Thailand.

Unwind and Delight in Endless Entertainment at ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort)

At ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort), entertainment is taken to a whole new level. Whether you're looking to relax with a refreshing drink or immerse yourself in the beauty of nature, this resort has got you covered. The resort features a vibrant bar where you can unwind and enjoy a wide selection of beverages, from signature cocktails to fine wines. Sip on your favorite drink as you soak in the serene ambiance and socialize with fellow guests, creating memories that will last a lifetime. In addition to the bar, ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort) boasts a stunning garden that offers a feast for the senses. Take a leisurely stroll through the lush greenery, breathing in the fragrant scents of flowers and admiring the vibrant colors. The garden provides the perfect backdrop for a romantic evening or a peaceful escape from the hustle and bustle of everyday life. Whether you choose to relax on a bench and read a book or simply bask in the tranquility, the garden at ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort) is a true oasis of serenity.

Convenience at Your Fingertips: Enjoy a Range of Facilities at ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort)

At ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort), we understand the importance of convenience during your stay. That's why we offer a range of facilities to make your experience as seamless as possible. For your laundry needs, take advantage of our professional laundry service and dry cleaning options. Whether you're on a quick business trip or a long vacation, our dedicated staff will ensure that your clothes are fresh and ready for any occasion. Stay connected with our complimentary Wi-Fi available in all rooms and public areas. Whether you need to catch up on work emails or share your travel experiences with loved ones, our high-speed internet will keep you connected throughout your stay. In addition, our convenience store is stocked with essentials and snacks, making it easy for you to grab any last-minute items or satisfy your cravings. And with our daily housekeeping service, you can relax and enjoy your time knowing that your room will be kept clean and tidy throughout your stay. At ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort), we prioritize your convenience, so you can focus on making memories and enjoying your time in Phrae, Thailand.

Convenient Transport Facilities at ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort)

At ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort), we understand the importance of convenient transport options for our guests. That's why we offer a range of transport facilities to ensure a hassle-free stay. For those arriving by air, our airport transfer service is available to pick you up from Phrae Airport and bring you directly to the resort. This service allows you to start your vacation as soon as you land, without the stress of finding transportation. If you prefer to drive yourself, we have a car park available for your convenience. Whether you're traveling in your own vehicle or have rented one, you can rest assured knowing that your car will be safely parked on our premises. Additionally, we offer a shuttle service that can take you to nearby attractions and landmarks. This is a great option for guests who want to explore the surrounding area without the hassle of navigating unfamiliar roads. For those who prefer to have their own wheels, we also provide car hire services. This allows you to have the freedom to explore Phrae and its surroundings at your own pace. Best of all, our car park is free of charge, so you can enjoy the convenience of having your vehicle nearby without any additional costs. With our comprehensive range of transport facilities, ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort) ensures that your journey to and from the resort is as smooth and comfortable as possible.

Indulge in Culinary Delights at ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort)'s Dining Facilities

At ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort), dining is an experience to savor. The resort boasts a coffee shop and a restaurant, ensuring that guests have a variety of dining options to choose from. The coffee shop offers a cozy and relaxed ambiance, perfect for enjoying a cup of freshly brewed coffee or tea. Whether you're looking for a quick caffeine fix or a place to unwind with a book, the coffee shop provides a tranquil setting to do so. For a more substantial meal, guests can head to the resort's restaurant. Here, they can indulge in a range of delectable dishes that showcase the flavors of Phrae. From traditional Thai cuisine to international favorites, the restaurant's menu caters to all tastes and preferences. With its elegant decor and attentive service, dining at the restaurant is a truly memorable experience. To ensure guests' comfort and convenience, the resort also offers daily housekeeping. This service ensures that the dining facilities are always clean and well-maintained, providing a pleasant atmosphere for guests to enjoy their meals. With its excellent dining options and impeccable service, ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort) is the perfect choice for food lovers seeking a memorable culinary experience in Phrae, Thailand.

Comfort and Variety at ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort)

Discover the perfect accommodation at ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort), offering a range of cozy and spacious rooms to suit every traveler's needs. From the intimate One-Bedroom House to the picturesque Triple Room with Mountain View, there is a room type to cater to every preference and group size. Book your stay at ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort) on Agoda and enjoy the best prices and a hassle-free booking experience. With Agoda's user-friendly platform, you can easily compare room rates and secure the most competitive deals, ensuring that you get the most value for your money. Experience comfort, convenience, and affordability when you choose to book your stay at ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort) through Agoda.

Discover the Cultural Charm of Phrae

Nestled in the heart of Phrae, Thailand, Rommaisaitharn Resort offers a unique opportunity to immerse yourself in the rich cultural heritage of this enchanting province. Phrae, known as the 'Land of Temples,' is a hidden gem that is often overlooked by tourists, making it the perfect destination for those seeking an authentic and off-the-beaten-path experience. Step outside the resort and find yourself surrounded by a tapestry of ancient temples, traditional wooden houses, and bustling markets. Take a stroll through the historic streets of Phrae's Old Town, where you'll discover beautifully preserved teak buildings that date back to the 19th century. Don't miss a visit to Wat Phra That Cho Hae, a revered temple that houses a golden Buddha statue and offers panoramic views of the city. For history enthusiasts, a trip to the Phrae National Museum is a must. Explore the exhibits showcasing Phrae's rich history, including artifacts from the Lanna Kingdom and traditional costumes. Indulge in the local cuisine and savor the flavors of Phrae's renowned dishes, such as Khao Soi Phrae, a delicious noodle curry soup. Whether you're a culture vulture, history buff, or simply seeking a tranquil escape, Phrae promises an unforgettable experience that will leave you captivated by its timeless charm.

Traveling from the Nearest Airports to ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort) in Phrae, Thailand

Phrae, located in the northern region of Thailand, is a hidden gem known for its rich history and cultural heritage. If you're planning a visit to this charming province and have booked your stay at ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort), here's how you can easily reach the resort from the nearest airports. The nearest airport to Phrae is Phrae Airport, also known as Phrae Nakhon Airport. From here, you can take a taxi or arrange for a private transfer to reach ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort). The resort is approximately a 30-minute drive from the airport, offering a convenient and hassle-free journey. Alternatively, if you're arriving at Chiang Mai International Airport, which is a popular gateway to the northern region of Thailand, you can opt for a scenic road trip to reach ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort). The resort is located around 220 kilometers away from Chiang Mai, and the journey takes approximately 3-4 hours by car. You can either rent a car at the airport or hire a private driver for a comfortable and relaxing journey. Whichever airport you choose to arrive at, traveling to ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort) in Phrae is a delightful experience that allows you to soak in the beauty of the northern Thai countryside. With its tranquil surroundings and warm hospitality, the resort offers a perfect escape from the bustling city life.

Discover the Rich Cultural Heritage and Natural Beauty near ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort)

Surrounded by a wealth of cultural landmarks and natural attractions, ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort) offers the perfect base for exploring the wonders of Phrae, Thailand. Just a short distance away, you'll find a variety of intriguing sites that will captivate your senses. Immerse yourself in the local history and spirituality by visiting the nearby Wat Prathat Cho Hae and City Pillar Shrine. These ancient temples are renowned for their stunning architecture and serene atmosphere, providing a tranquil escape from the bustling city. For a glimpse into the region's past, head to the Free Thai (Seri Thai) Museum, where you can learn about the heroic efforts of the Thai resistance during World War II. Nature lovers will be delighted by the picturesque Phrae Golf Course and Namthong Car Park, offering lush greenery and breathtaking views. Explore the unique geological formations at Phae Mueang Phi, also known as the Ghost Canyon, where you can witness the intriguing rock formations that resemble giant mushrooms. For a taste of local art and culture, don't miss the Vongbury House Museum, showcasing a collection of traditional Thai artifacts. After a day of exploration, unwind and rejuvenate at ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort), where you can relax in the peaceful surroundings and indulge in the resort's luxurious amenities. Whether you're seeking cultural immersion or natural beauty, the nearby landmarks and attractions offer a diverse range of experiences that will leave you with unforgettable memories.

A Culinary Delight at Rommaisaitharn Resort

Nestled in the heart of Phrae, ร่มไม้สายธาร (Rommaisaitharn Resort) offers a culinary delight for its guests with its proximity to a variety of charming restaurants. Just a stone's throw away from the resort, you will find an array of dining options that cater to every palate. Indulge in the aromatic flavors of Thai cuisine at Baan Maprang Restaurant, where you can savor traditional dishes made with fresh, locally sourced ingredients. For a taste of international flavors, head to Blackcanyon, a popular restaurant known for its extensive menu featuring Western and Asian fusion dishes. If you're in the mood for a cozy coffee break, Charlotte Hut Coffee & Tea Bar and The Berry Arm Coffee are the perfect spots to unwind and enjoy a cup of freshly brewed coffee or tea. For those seeking a unique dining experience, Pan Chai offers a wide selection of Japanese and Korean dishes, while Gingerbread House Gallery and Cafe serves up delicious homemade pastries and desserts. Whether you're a coffee lover or a food enthusiast, the surrounding restaurants near Rommaisaitharn Resort are sure to satisfy your cravings and leave you wanting more.

Affordable Luxury at ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort)

Experience a slice of paradise at ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort) without breaking the bank. With an average room price of just $15, this hidden gem offers unbeatable value for money. Compared to the average price of a hotel room in Phrae, which stands at $30, ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort) provides an affordable luxury experience that is sure to leave a lasting impression. Despite its affordable price, ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort) does not compromise on quality or comfort. Each room is tastefully designed and thoughtfully furnished, creating a serene and inviting atmosphere for guests. Whether you choose a cozy standard room or indulge in a spacious suite, you can expect modern amenities, plush bedding, and stunning views of the surrounding natural beauty. By choosing ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort), you not only save on accommodation costs but also gain access to a range of exceptional facilities. Take a refreshing dip in the sparkling swimming pool, unwind with a rejuvenating massage at the spa, or savor delectable Thai cuisine at the on-site restaurant. With attentive staff ready to cater to your every need, your stay at ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort) will be nothing short of extraordinary.

A Hidden Gem in Phrae: Exceptional Staff and Prime Location

ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort) in Phrae, Thailand, is a true hidden gem that has been receiving rave reviews from its satisfied guests. With an impressive overall rating of 7.3, this resort offers a delightful experience that exceeds expectations. One of the standout features of this resort is its exceptional staff performance, which has earned it a remarkable rating of 8.6. Guests have consistently praised the friendly and attentive staff members who go above and beyond to ensure a memorable stay. From the warm welcome at check-in to the personalized assistance throughout the stay, the staff at ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort) truly knows how to make guests feel valued and well taken care of. In addition to the outstanding staff, the resort's prime location has also garnered high praise from guests, earning it a rating of 8.3. Situated in the picturesque province of Phrae, guests can enjoy the tranquility of the surrounding nature while still being conveniently close to the city center. Whether guests want to explore the historical attractions, indulge in local cuisine, or simply relax amidst the lush greenery, ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort) provides the perfect base for an unforgettable vacation.

Show less

Amenities and facilities

Good
Facilities

6.9

Languages spoken
 • Thai
Internet access
 • Free Wi-Fi in all rooms!
 • Internet services
 • Wi-Fi in public areas
Things to do, ways to relax
 • Garden
 • On-site entertainment
Cleanliness and safety
 • Breakfast in room
Dining, drinking, and snacking
 • Alternative meal arrangement
 • Bar
 • Coffee shop
 • Restaurants
Services and conveniences
 • Air conditioning in public area
 • Convenience store
 • Daily housekeeping
 • Dry cleaning
 • Elevator
 • Heating in public area
 • Ironing service
 • Laundry service
 • Smoking area
 • Terrace
For the kids
 • Kids meal
Access
 • CCTV in common areas
 • CCTV outside property
 • Fire extinguisher
 • Front desk [24-hour]
 • Pets allowed
Getting around
 • Airport transfer
 • Car park [free of charge]
 • Rental car
 • Shuttle service

Food and dining

Restaurants on site
Restaurant
 • Menu: Buffet

Location

200, Moo.1, Cho - Hae Rd, Tambon Cho- Hae, Mueang Phrae, Phrae, Phrae, Thailand, 54000
Very good
Location

7.7

Property policies

Children and extra beds

Extra beds are dependent on the room you choose. Please check the individual room capacity for more details.

All children are welcome.

Others
 • When booking more than 5 rooms, different policies and additional supplements may apply.

Some helpful facts

Check-in/Check-out
 • Check-in from14:00
 • Check-in until23:00
 • Check-out from10:00
 • Check-out until10:30

Property announcements

Payment before arrival via bank transfer is required. The property will contact you after you book to provide instructions.

Reviews of ร่มไม้สายธาร(Rommaisaitharn Resort) from real guests

Provided by verified guests of

Agoda logo
6.8
Good
Cleanliness6.7
Facilities6.9
Location7.7
Service8.2
Value for money6.5
High score for Phrae
Rating
9+ Exceptional (3)
8-9 Excellent (0)
7-8 Very Good (0)
6-7 Good (1)
<6 Below Expectation (1)
Guest Type
Showing 5 verified guest comments
9.6
Exceptional
Anek from Thailand
Solo traveler
One-Bedroom House
Stayed 1 night in April 2024

Exceptional”

พี่ผู้หญิง เจ้าของ (คิดว่า) ทักทายและบริการเป็นกันเองมากๆค้าบบบ ยิ้มแย้มแจ่มใส ตลอด/แนะนำที่นี้เลยค้าบบ ราคาไม่แรงมาก ถึงแม้ทำเลจะไกลจากตัวเมืองไปนิดนึงค้าบบบ

Reviewed April 15, 2024
6.4
Good
Nipon from Thailand
Solo traveler
One-Bedroom House
Stayed 1 night in January 2024

Good”

ห้องเก่าๆหน่อย ก็พอนอนได้ น้ำแรงสะใจดี

Reviewed February 28, 2024
9.2
Exceptional
Supreeya from Thailand
Group
One-Bedroom House
Stayed 1 night in November 2023

Exceptional”

เดินทางสะดวก ราคาประหยัด ใกล้พระธาตุช่อแฮ มาก

Reviewed November 28, 2023
3.6
Praphan from Thailand
Business traveler
One-Bedroom House
Stayed 1 night in November 2020

Acceptable”

สถานที่สวยดี เเต่น่าเสียดายที่ห้องมีสภาพเสื่อมโทรมมาก เเละไม่สะอาด ปรับปรุงให้กลับมาสวยงามครับ เอาใจช่วย

Reviewed November 21, 2020
9.6
Exceptional
Kankritsamon from Thailand
Group
Stayed 1 night in September 2019

บ้านพักใกล้แหล่งท่องเที่ยว ราคาถูก อาหารพื้นเมืองอร่อย บริการดีมาก ”

ดีทุกอย่าง ทั้งอาหารพื้นเมืองอร่อย บริการดีเป็นกันเองมาก บรรยากาศร่มรื่น ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง หาได้ง่าย เสียนิดเดียวประตูห้องไขยากเนื่องจากเก่า

Reviewed September 14, 2019
This is a popular property. Don't miss out!

Back to search results

Back to room choices

|

Dismiss